Turisticka agencija JUNGLE TRAVEL DOO BEOGRAD

(0)
 • Gospodar-Jevremova 49, Beograd, Srbija, Grad Beograd, 11000, Srbija
 • 011 2400213 (TELEFON)
  011 7357300 (Telefonska Centrala)
  011 7357301 (Jungle agent (Individualna putovanja))
 • kontakt@jungletribe.rs (KONTAKT YUNGLE)
  • : 09:00 - 17:00
  • : 09:00 - 17:00
  • : 09:00 - 17:00
  • : 09:00 - 17:00
  • : 09:00 - 17:00
  • : ne radi
  • : ne radi
Detalji

Opšti uslovi putovanja

Na osnovu Clana 68. stav 1. tačka 2. a u skladusa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019)

direktor TA “JUNGLETRAVEL DOO“ iz Beograda ul Gospodar Jevremova 49 PIB: 104677446 Mat.br.20211857 dana 01.10.2022. god. utvrđuje sledeće:

 

 

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

 

    1.PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:

 

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i objavljen program putovanja (dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog osiguranja.

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA “JUNGLE TRAVEL DOO” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane,osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.

Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmenitiopis svojih usluga u Programui o tome obavesti putnikau primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi,na papiru i drugom trajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasnokonstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u primerenom roku obavešten, pre zaključenja Ugovora.

U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku, da li prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim.

Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa pravima, po osnovu garancijeputovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete.

 

   2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:

 

Prijavu Putnik dostavljapismenim putem ili na trajnomnosaču zapisa ili puteme-maila ili faksa.Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnimprostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zaključen ugovor o posrednoj prodajiputovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodajui prodaje turističko putovanje dužan je da u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora, na način na koji je Prijava učinjena, i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana, ako drugačije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike,a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovornestrane izričito ugovoredrugačije, ili, ako promene nastanuusled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru. Za blagovremenost uplate, merodavan je datum uplate, na račun Organizatora ili Posrednika. U

slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom12. ovih Opštih uslova.

 

   3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:

 

U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtevi putnika, sa kojima se isključivo Organizator saglasio,

Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja, snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene), povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali:

krivicom Putnika, ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događajana koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni, dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,

Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku,

Ne odgovara za usluge pruženePutniku od strane drugih lica van Programa,

Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane uProgramu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

 

    4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:

 

Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom putovanja, da istakne posebne zahtevekoji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,

Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovaraOrganizator,

Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovimai na način predviđen Ugovorom,

Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),

Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,

Da blagovremeno odredi drugo lice daumesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove,prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovaraza neplaćeni deo ugovorene cene,

Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovorsaopšti, po praviluu pisanoj formi, Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,

Da se pre zaključenja ugovora, informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika,

Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informišekod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

    5. CENE I SADRŽAJ USLUGA:

 

Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Prodajna cena može biti iskazane u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cene iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata se vrši u dinarima primenjuje se zvanični srednji kurs dinara na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.

Usluge izvršeneu inostranstvu (koje nisu unapredugovorene i plaćene)Putnik plaća na licu mestaneposrednom izvršiocu usluge.

Prodajna cena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smeštaja, ishrane, prevoza, transferi, redovne uslugepredstavnika na destinaciji, pripreme i organizacije putovanja, i koja je iskazana u jedinstvenom iznosu koji Putnik plaća (dalje: Standardne usluge).

Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: lokalnog turističkog vodiča,posebne usluge predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznicau objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja,rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga,rezervaciju posebnog sedištau prevoznom sredstvu, troškove smeštajau jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon, itd), dodatni obroci idr. (dalje: Posebne usluge).

Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum, kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum

zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti Putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do pune cene putovanja.

U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku, za fakultativne i naknadno izvršene usluge,koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalacusluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

 

U slučaju neblagovremene uplate akontacije , doplate ili cene putovanja u celosti od strane putnika, organizator može da odustane od ugovora o putovanju i da traži nadokandu u skladu sa tačkom12 ovih opštih uslova putovanja.

 

Ako u naznačenom roku, Putnik pisanimputem ne obavestiOrganzatora da odustajeod Ugovora, smatrase da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.

 

Naknadna sniženjacene programa putovanjavan navedenih razloga(npr. Popust tipa last minuteili uplate do određenog datumane mogu se odnositi na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakavog prigovora putnika prema organizatoru.

    6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

 

 1. Organizator može da poveća ugovorenu cenu iz ugovorao putovanju ako je to pravo ugovoreno i ako je ugovoreno da putnik ima pravo na umanjenje cene. Organizator može da poveća cenu, odnosno putnikmože da umanjicenu, u slučaju promene: 1) cene prevozaputnika do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; 2) postojećih taksi ili uvođenja novih taksi, uključujući boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; 3) deviznog kursa koji se odnosina turističko putovanje. Ako je povećanjecene veće od 8% ukupne cene turističkog putovanja, organizator ne može jednostrano da promeni cenu. Nezavisno od obima povećanja cene, takvo povećanje će biti moguće samo ako organizator obavesti putnikao povećanju na razumljiv i neobmanjujući način i pruži dokumentovano obrazloženje za takvo povećanje i obračun, koje obaveštenje se Putniku uručuje na papiru, na drugom trajnom nosaču zapisa ili elektronskim putem,sa potvrdom prijema,najmanje 20 dana pre otpočinjanja turističkog putovanja.

 

    7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

 

Sve usluge navedeneu Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnogkvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.

Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu.

Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. Usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviruiste destinacije. Ishrana,konfor i kvalitetusluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije, određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom, ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programasu predviđeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hoteluili mestu opredeljenja

 • već samo označavaju kalendarski dan početkai završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela uranim jutarnjim časovimai slično.

Za avio aranžmane, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja, od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranjanavedenog vremena poletanjaaviona, Organizator ne snosi nikakvuodgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje – sletanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima, i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu,smatra se da je Ugovoru celosti izvršen.

Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugih propisa), obavezuju Putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora, i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju, snosi Putnik u celosti.

 

Promena ili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator je dužаn dа ponudi Putniku drugi odgovаrаjući prevoz, do okončаnjа turističkog putovаnjа, bez dodаtnih troškovа zа Putnika, kаo i dа isplаti eventuаlnu rаzliku u ceni između ugovorenih i pruženih uslugа /član 103. ZOZP/. Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanjeu visini vozne karte 2. klase prevoza.

 

Kad treće lice stupa na mesto lica, koje je rezervisalo određenu turističku uslugu,Organizator ima pravo na naknaduza nastale potrebnetroškove promene. Putniki lice koje stupa na njegovo mestosolidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

 

    8. SMEŠTAJ, ISHRANAI PREVOZ:

 

 1. Smeštaj: obavezno naznačenu Programu putovanja, sa napomenom da:

-Putnik će biti smeštenu bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektuopisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike,

-Smeštaj Putnika u objekat je, najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno,svojom krivicom izazvanogpovremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta,ni na cenu hotelskeusluge, ni na cenuprevoza,

-Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilnezemlje.- Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa,

-Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga,

Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovorenismeštaj može se bez saglasnosti Putnikazameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlikeu ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta,

-Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na: deponovanja i čuvanja novca,dragocenosti i vrednihstvari, unos hranei pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određenovreme, broj osoba u sobi i dr., jer

Organizator ne odgovara za štete nastalepo tom osnovu.

 1. Ishrana: obavezno naznačenau Programu putovanja, sa napomenom da:

-Raznovrsnost, kvalitethrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija),

-Usluga All inclusive i bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima, i ne mora biti identična ni u okviruiste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznaoPutnika sa sadržajemAll inclusive uslugeu pismenoj formi,

-Doručak,ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak,

-Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem, ukolikoje predviđeno Programomputovanja.

 

U smeštajnom objektu su identičniuslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starijalica, ili lica sa posebnimpotrebama. U slučaju,da na licu mesta, Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom

 

 1. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

-Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i primenjuju se propisi, principii pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznomsredstvu,

 

-Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako tookolnosti uslovljavaju, ukolikose angažuje mini-buspotrebno je definisati broj sedišta, I to prema propisima I kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik.

-Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnikje dužan, da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučajuuočene nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja,

-Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznomsredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz, ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva, odustane odputovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova,

-Putni pravac,pauze, mesta i dužine njihovogtrajanja određuje vodič/pratilac – vozač. Vodič/pratilac -vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neizbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. – Putnik je dužan da se pridržava uputstava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..),

-U slučajukašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova , vanrednihprilika u saobraćaju , prekomernih zadržavanja na granicama, kvar I slično , organizator ne snosi odgovornost za eventualne posledice izqazvane zakašnjenjem.

-Neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika(imena putnika

i dr.), mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionskekarte, uz troškoveili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bordingkarte. Putnik u celosti snosi posledice njihovoggubitka ili nestankatokom putovanja,

 

-Prevoz avionom (ako drugačije nije posebno ugovoreno): 8.4 Prevoz putnika avionom regulisan je međunarodnim propisimao avionskom saobraćaju, kao i propisimaavio-kompanija koje angažuje organizator. 8.5 Za sva putovanja avionom na redovnimlinijama podrazumeva se prevoz putnika ekonomskom klasom. 8.6 U slučaju pomeranja predviđenog vremena poletanja od strane avio-kompanije kao i zakašnjenja aviona (na jednom ili više redovnih ili čarter-letova tokom putovanja), organizator ne snosi odgovornost za eventualne posledice izazvane zakašnjenjem, već se primenjuju važeći propisii uzanse iz oblasti avio-saobraćaja. 8.7 Neusklađenost ličnihpodataka datih organizatoru putovanja sa podacimau pasošu putnika(kao npr. davanjeskraćenih i nepotpunih imena od strane putnika) može da ima za posledicuispisivanje nove avionskekarte, uz troškove koje snosi putnik ili čak proglašenje karte neregularnom u toku putovanja, sa ozbiljnim posledicama za putnika, koje u tom slučaju snosi isključivo putnik.

 

 

    9. PUTNE ISPRAVE,ZDRAVSTVENI I ZAKONSKIPROPISI:

 

 • Odredbe Opštih uslova putovanja i informacije objavljene u programima putovanja odnose se isključivo na državljane Republike Srbije. – Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan da upoznaje putnike državljane drugih država sa propisima u vezi sa putovanjima (vizni režim, carinski, zdravstveni propisi, itd.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju. Strani državljani zainteresovani ili prijavljeni za putovanja organizatora putovanja treba sami da se informišu kod nadležnih diplomatskih predstavništava i da sami blagovremeno obezbedepotrebne vize. 9.1 Pasoš
 • Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važećipasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. – Službenici u turističkoj poslovnici organizatora putovanja ili ovlašćenog subagenta nisu nadležni, niti ovlašćeni da utvrđuju važenjei ispravnost pasošai putnih dokumenata putnika. – Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi u celosti putnik. 9.2 Vize – Posredstvom organizatora putovanja moguće je pribaviti vize za sve zemlje u koje se putuje i koje ih zahtevaju svojim propisima. Naknada za ovu uslugu određena je u skladu sa troškovima posredovanja i pribavljanja vize za svaku pojedinu zemlju. – Putnik je obavezan da u roku predviđenom programom putovanja dostavitačne podatke i kompletnu dokumentaciju za dobijanje vize predviđene propisima ambasada ili konzularnih predstavništava, ukoliko je sa organizatorom putovanja posebno ugovorio uslugu pribavljanja vize. – Ukoliko organizator posreduje u pribavljanju vize, a nije dobio potrebnu dokumentaciju u predviđenom roku, smatraće se da je putnik odustao od putovanja. – Organizator ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u traženom roku i ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize usled neispravnosti pasoša i drugih priloženih dokumenata ili iz bilo kog drugog razloga.- U slučaju da putniksamostalno pribavlja ulazneili tranzitne vize jedne ili više zemaljasnosi punu odgovornost za njihovu ispravnost i važenje. – I kada je putnikpribavio vizu (ili vize) posredstvom organizatora putovanja treba da, prilikom preuzimanja pasoša neodložno i sam proveri da li je (su) viza(e) upisana(e) u pasoš, kao i njenu (njihovu) ispravnost, s obzirom da isključivo putnik snosi odgovornost za ispravnost sopstvenih putnih isprava

 

 

    10. PRTLJAG:

Posebno se upozorava Putnik da: Prevoz prtljaga do određene težine,koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika naznačenim u Programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela inazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se Putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero. Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta,nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku Organizatora.

 1. Organizator ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag tokom putovanja, kao ni za onaj koji je stigao sa zakašnjenjem tokom ili posle putovanja avionom ili autobusom. Štete i gubitak prtljaga na letovima, putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta,nadležnoj aerodromskoj službiza izgubljeni prtljag,jer avio kompanije po pravilu odbijajunaknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku organizatora putovanja.
 2. Sva svoja prava u vezi sa prtljagom koji je izgubljen, oštećen ili je stigao sa zakašnjenjem, putnik ostvaruje obraćajući se lično i direktno prevozniku, pružaocu usluge smeštajaili osiguranja ili posredstvom organizatora putovanja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima i uzansama. 10.3 Sve posledice i troškove izazvanenepridržavanjem pravila o prtljagu u vazdušnom i drumskom saobraćaju snosi putnik.

 

    11. PROMENA I OTKAZ UGOVORAOD STRANE ORGANIZATORA:

 

 1. Pre početka putovanja: Organizator može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanjanije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usledizmene Programa snosi Organizator, a smanjenje troškova ide u korist Putnika. Zamenaugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebomobjekta iste kategorije, ili na teret Organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Ako su u Programu putovanjaizvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora u celosti vratitiono što je primio od Putnika, koji je zbog toga odustaood putovanja. (ĉl.879 ZOO).

 

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:

-Nedovoljnog broja prijavljenih putnika,obavezno naznačen u Programu putovanja,pod uslovom da je Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre početkaturističkog putovanja i

-Zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obavezaza koji nisu odgovorne ugovornestrane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdanrazlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

U slučajuprihvatanja novog Ugovora,Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

 1. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika,zadržava pravo promenedana ili sata putovanja, kao i

pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku.U navedenim slučajevima Organizator sam snosieventualne dodatne troškove izmenePrograma.

Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.

U slučajunastupanja vanrednih okolnistiza vreme putovanjakoje se unapred nisu mogle predvideti, a koja se mogu podvestipod višu silu (terorističkih napada,vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznimsredstvom.

 

    12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

 

 1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustaneod putovanja, o čemu je dužan pismenoizvestiti Organizatora na način, kako je zaključenUgovor. Datum pismenogotkaza Ugovora predstavlja osnov za obračunnaknade koja pripadaOrganizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to: Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana), Organizator ima pravo naknadesamo učinjenih administrativnih troškova.

 

10 % ako se putovanjeotkaže od 44 do 30 dana pre početkaputovanja, 20 % ako se otkaže 29 do20 dana pre početka putovanja,

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja, 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početkaputovanja, 90 % ako se otkaže9 do 6 dana pre početka putovanja,

100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja. Izuzetnood napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza i to:

 1. kod brodskih krstarenja-

5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja, 15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,

30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja, 50%od 28 do 15 dana pre početka putovanja, 80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,

95% od 6 do 3. dana pre početka putovanja,

100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta

 1. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, Đačke i studenskeekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:

5% ako se putovanje otkaţe do 120 dana pre početka putovanja, 20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja , 50 % ako seotkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,

80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja, 100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.

Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza,smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:

-iznenadne bolesti Putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre Putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca – poziva za vojnu vežbu Putnika ili elementarne nepogodeili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.

Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranoglekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz

ili prekidputovanja Putnika, slučajevi lokalnih terorističkih napada,eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od stranenadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.

Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organskiporemećaj, koji nastaneposle zaključenja ugovorao putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje,boravak u bolnici(hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvršisam Organizator, dužan je Putnikuizvršiti povraćaj uplaćenihsredstava u ukupnomiznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Organizator je, u slučaju zamene Putnika, obavezan da sa novim putnikom zaključi Ugovor.

U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravača.

Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobijanjuviza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.

 

 1. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne iskoristineke od ugovorenih usluga,Organizator će pokušatida od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene, neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo uslugakoji su utvrđeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede određenepreventivne mere, kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge, do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih Opštih uslova, ne dirajućiostala zakonska prava Putnika.

  13. OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnikai osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovorao osiguranju. Premijeosiguranja nisu sastavnideo cene putovanjai dospevaju odmahpri zaključivanju ugovorao osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da je informisan i upućenna obezbeđenje, paketa putnogosiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi,jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvoledalje putovanje ili da Putnikmora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

 

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2000,00 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 400.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanjaobezbeđuju: 1. troškovinužnog smeštaja, ishranei povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovimaputovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenihsredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenjuusluga obuhvaćenih Programomputovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratkaPutnika na ugovorenoodredište. Garancija po Ugovoru o zastupanju u osiguranju od 13.11.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Akcionarsko društvoza osiguranje Globososiguranje a.d.o Beograd,ul. Bul. MihajlaPupina 165d, Polisabroj IM-0012299 od.30.09.2022. godine važi od 01.10.2022 do 01.10.2023.godine. Garancijaputovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja.

 

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanţne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

 

informisan i upućenna obezbeđenje, paketa putnogosiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi,jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvoledalje putovanje ili da Putnikmora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

 

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2000,00 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 400.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanjaobezbeđuju: 1. troškovinužnog smeštaja, ishranei povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovimaputovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenihsredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenjuusluga obuhvaćenih Programomputovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratkaPutnika na ugovorenoodredište. Garancija po Ugovoru o zastupanju u osiguranju od 13.11.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Akcionarsko društvoza osiguranje Globososiguranje a.d.o Beograd,ul. Bul. MihajlaPupina 165d, Polisabroj IM-0012299 od.30.09.2022. godine važi od 01.10.2022 do 01.10.2023.godine. Garancijaputovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja.

 

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanţne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

 

    14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA:

Organizator putovanja je dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.

 

Organizator putovanja je dužаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа reklamacije Putnika.

 

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovorsaopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima, direktno Organizatoru.

Za pomoć,hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +381 11 2400213,radnim danima od 09-17h po srednjeevropskom vremenu ili preko

e-maila:kontakt@gmail.rs. Za hitne i slične postupkepotrebno je da Putnik navedebroj Ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta,imena putnika, adresuili broj telefonai dr., preko kojih se moţe kontaktirati.

Putnik je u obavezida dobronamerno sarađujeu postupka po reklamaciji radi rešenja problemau primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije /od 24 do 48 sati/ (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovaraugovorenoj usluzi.

Ako uzrokreklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.

Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.

Putnik ne može da zahteva srazmernosniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima izmeđupruženih i ugovorenih usluga.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od petnest dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja „nedostataka”, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mesta, račune o plaćenimtroškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnikaponaosob, svedoke i druge dokaze)i zahtevati povraćajrazlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih, odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupneprigovore. Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Beogradu, u Gospodar Jevremovoj ulici br 49 .

 

Putnik može dа izjаvireklamaciju usmeno nа prodаjnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno zа prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno nа trаjnomnosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.

 

Organizator je dužan uzeti u postupaksamo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i dа Putniku izdа pisаnu

 

potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, sаopšti broj pod kojim je zаveden njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.

 

Organizator je dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.

 

Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putnikuodgovor, da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.

Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnimobičajima, u zakonskomroku odgovoriti Putnikui po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostićisamo iznos reklamiranog a neizvršenog dela

usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćujepo osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji, sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa.

Smatraće se, da je povraćaj razlike u ceni Putnikuizvršen i postignutdogovor sa Putnikomu skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovimai opštim uslovimaYUTA, kada je Organizator Putnikuponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga, koji je važio na dan zaključenja Ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom Ugovora.

 

    15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKAI POJEDINAČNE USLUGE:

 

 1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu)Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, kao i višednevni boravak koji uključujesamo uslugu smeštaja u određenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga jesačinio po zahtevu Putnika.

Na Program po zahtevu, analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.

Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan, pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračunnaknade koja pripadaOrganizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova.

 

15 % ako se putovanjeotkaže od 60 do 30 dana pre početkaputovanja, 20 % ako se otkaže 29 do20 dana pre početka putovanja,

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja, 80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početkaputovanja, 90 % ako se otkaţe9 do 6 dana pre poĉetkaputovanja,

100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

 1. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: UkolikoPutnik rezerviše samo jednu uslugu,koja ne obuhvata uslugunoćenja Organizator nastupasamo kao posredniktuđe usluge. Za individualne i „rezervacije na upit”, Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50 eur, u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kusru, na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena, od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladusa zahtevima Putnika, iznos depozita zadržava posrednik usluge, ucelosti.

 

Posrednik usluge,osim zbog svoje grube nepažnjei nemara, ne odgovara za nedostatke,

materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, isključivo između Putnika i svakogpojedinačnog pružaoca usluge.

 

    16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKAPUTNIKA:

 

Putnik je upoznat da je organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, E mail adresa, poštanska adresa stanovanja… koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora putovanja i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka liĉnosti. Putnik je saglasan da liĉne podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

 

    17. OBAVEZNOST PRIMENE:

 

Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovimaturizma – Đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.

Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opšte uslove.

Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd, Kondina 14 za rešavanjemeđusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova,kao i Opštih uslova putovanja YUTA i propisa R. Srbije.

Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prаvа Putnika dа pokrene određeni postupаk ili dа upotrebi određeno prаvno sredstvo zа zаštitu svojih prаvа, na način predviđen propisima R. Srbije.

 

Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja navedeni u ovom tekstu važe od 01.10.2022. god. kojim danom prestaju da važeOpšti uslovi doneti objavljeni 08.09.2022. godine.

 

 

Direktor,

Filip Milosavljević

Lokacija
Napiši recenziju

Da bi ostavio komentar potrebno je da se registruješ.

Druge slične lokacije