Trgovina na veliko živim životinjama

Trgovina na veliko živim životinjama

[46.23] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [G]

[51.230] Šifra(e) stare klasifikacije djelatnosti