Djelatnosti pripreme hrane i pića

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

[56.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [I]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti