Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

[73.00] Šifra nove klasifikacije djelatnosti usklađena sa EU - Nalazi se u području [M]

[] Ne postoji odgovarajuča šifra stare klasifikacije djelatnosti