Udruženje poslodavaca BPK Goražde

Udruženje poslodavaca BPK Goražde osnovano je 2005 godine kao dobrovoljna neprofitna organizacija poslodavaca koja štiti i promovira prava i interese svojih članova.
Udruženje poslodavaca je osnovala grupa uglednih goraždanskih privrednika, s ciljem da postane legitiman, nezavisan i snažan glas poslodavaca i poduzetnika u uslovima tripartitnih demokratskih odnosa.

Utemeljeno na načelima slobode udruživanja UPBPK Goražde štiti interese svojih članova radeći na stvaranju povoljnijeg ekonomskog okruženja i promovirajući prava i slobode svojih članova.
Cilj Udruženja je da kroz tripartitni i bipartitni dijalog ili na druge načine, sa Vladom kantona i sindikatima aktivno učestvuje u kreiranju zakonske regulative radi stvaranja uslova za poboljšanje i razvoj poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Udruženje poslodavaca BPK Goražde je osnovano na kantonalnom nivou i jedini je legitimni zastupnik poslodavaca u odnosu prema Vladi BPK i sindikatima.
Udruženje poslodavaca je jedan od socijalnih partnera u tripartitnim odnosima na teritoriji BPK Goražde. Potpisivanjem sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju BPK Goražde 2006 godine, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Vlada BPK Goražde i Savez samostalnih sindikata BPK Goražde postaju ravnopravni partneri koji koncenzusom donose odluke i rade na donošenju novih ili izmjenama postojećih zakona iz oblasti ekonomske i socijalne politike.
Konačni cilj, iz perspektive UPBPK Goražde, je ojačati svoje članice, ali i cijeli privatni sektor za konkurenciju koja ih čeka ulaskom BiH u Europsku uniju.
Adresa
Seada Sofovića Sofe br.10, Goražde, 73000, , Bosna i Hercegovina
Porezni broj (ID, PIB, MB)
4245052940009
Kontakt osoba
Adnan Bukva, sekretar
Telefon
038/-220-932
Fax
038/-220-932
Mobitel
061/992-778
Hits
1,214
Ključne riječi